Vellen en snoeien van bomen regio Leuven, Aarschot, Diest
 

Privacy Statement – Verwerking van persoonsgegevens

Deze verklaring beschrijft hoe Vellen en Snoeien Marco, met maatschappelijke zetel te Houwaartsebaan 83, 3220 Holsbeek, ondernemingsnummer 0561.941.289 (“Wij”), uw persoonsgegevens verwerkt in de context van haar activiteiten.

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

De verwerkingen

In de context van onze activiteiten verwerken wij uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

• Klantenbeheer (contractuele noodzaak)
o Identificatiegegevens
o Financiële gegevens (betalingsgegevens)
• De naleving van onze wettelijke verplichtingen (wettelijke verplichting)
o Identificatiegegevens
o Financiële gegevens (betalingsgegevens)
• Geschillenbeheer (gerechtvaardigd belang, nl. de opvolging van geschillen en de vrijheid van ondernemen)
o Identificatiegegevens
o Financiële gegevens (betalingsgegevens)

De juridische grondslag waarop wij ons beroepen is telkenmale aangegeven bij de verwerking.

Indien de grondslag contractuele noodzaak of wettelijke verplichting is, dan dienen de persoonsgegevens verstrekt te worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is beperkt tot:

• Klantenbeheer: 10 jaar na het einde van de overeenkomst;
• De naleving van onze wettelijke verplichtingen: bewaring conform de wettelijke bewaartermijn;
• Geschillenbeheer: zo lang als nodig voor het beheer van het geschil.

Bijkomende informatie met betrekking tot de ontvangers van uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden met een beperkt aantal andere partijen:

• Wij delen uw persoonsgegevens met banken, verzekeringsmaatschappijen en andere partners met het oog op het verrichten van betalingen;
• Wij delen uw persoonsgegevens met overheidsdiensten in de context van wettelijke verplichtingen;
• Wij delen uw persoonsgegevens met onderaannemers, indien nodig;
• Wij delen uw persoonsgegevens met onze professionele raadgevers, advocaten en gerechtsdeurwaarders voor zover noodzakelijk voor hun bijstand;
• Wij kunnen eventueel een beroep doen op een aantal technische verwerkers, zoals b.v. hosting van website, bestanden en dossiers, mits de implementatie van de nodige verwerkingsovereenkomsten.

Beveiliging van de verwerkingen
We hebben een passende bescherming uitgewerkt voor de persoonsgegevens die wij verwerken.

Geen enkel informatiesysteem kan 100% veiligheid garanderen. Wij streven ernaar de veiligheid van onze systemen continu te verbeteren. U heeft ook een belangrijke rol in de veiligheid van uw persoonsgegevens door o.a. uw accountgegevens vertrouwelijk te houden en afdoende te beveiligen.
Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent u een aantal rechten toe met betrekking tot uw persoonsgegevens:

• Het recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens;
• Het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en het algemeen recht van verzet op grond van omstandigheden eigen aan uw specifieke situatie;
• Het recht op gegevenswissing, beperking en het recht om vergeten te worden;
• Het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken;
• Het recht op dataportabiliteit;
• Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (in België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit).

De uitoefening van deze rechten kan onderworpen zijn aan wettelijke voorwaarden.

Indien wij redelijke twijfel hebben omtrent uw identiteit, behouden wij ons het recht voor uw identiteit te controleren.

Indien u een klacht wenst in te dienen, dan verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen, teneinde een snelle minnelijke oplossing te vinden.U kan steeds contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens: marcovercoutter@gmail.com

Wijzigingen

Wij behouden het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen.